Privacybeleid

Deze privacy policy werd opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

Wie verwerkt uw gegevens?

Pequeña Sudamérica, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Voskapelstraat 5/12, 1933 Sterrebeek, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761901940, verwerkt de gegevens die over u worden verzameld en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die over u worden verzameld in het kader van de dienstverlening van Pequeña Sudamérica.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

Pequeña Sudamérica verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder vermelde en hieronder beschreven doeleinden:

In de eerste plaats worden ze gebruikt voor klantenrelatiebeheer en om ons in staat te stellen beter met onze klanten te communiceren, de gebruikerservaring te optimaliseren of te reageren op verzoeken en klachten van klanten.

Deze behandelingen omvatten in het bijzonder:

 • De mogelijkheid om een account aan te maken;
 • Het beheer van uw toestemmingen en machtigingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële verzoeken via elektronische middelen;
 • De mogelijkheid dat uw gebruik kan maken van de diensten van Pequeña Sudamérica, producten en diensten bestellen, uw bestellingen en facturering volgen, u abonneren op nieuwsbrieven, etc…
 • Het verzamelen van uw opmerkingen en meningen;
 • Het beheer van de communicatie en de opvolging van onze uitwisselingen, in het bijzonder in het kader van eventuele geschillen (in het bijzonder via de klantendienst die bijvoorbeeld toegankelijk is via de telefoon of chatachtige instant messaging. deze uitwisselingen kunnen worden geregistreerd met het oog op een betere dienstverlening);
 • Het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw recht op toegang, rectificatie, verzet, enz. in overeenstemming met de regelgeving inzake persoonsgegevens;
 • Het beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of de diensten waartoe u via Pequeña Sudamérica toegang hebt. Afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles kan Pequeña Sudamérica alle maatregelen nemen die zij nuttig acht om uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van Pequeña Sudamérica te beveiligen en om haar belangen te verdedigen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot het opschorten van uw toegang tot Pequeña Sudamérica en uw online account;
 • Het beheer van het terugroepen van producten geïnitieerd door leveranciers of het toesturen van diverse gerelateerde informatie of documenten. Om analyses of statistieken op te stellen om te kunnen reageren op enquêtes of verzoeken van organisaties van algemeen belang, of overheidsdiensten, of administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bv. in het geval van levensmiddelenrisico’s);
 • Het opsporen en beheren van het bewijs dat Pequeña Sudamérica moet rapporteren in overeenstemming met haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor doeleinden die verband houden met het beheer van geschillen (bv. het nodige bewijs betreffende de uitoefening van uw rechten, bewijs met betrekking tot uw opdrachten);
 • Het beheer van alle geschillen, in het bijzonder die met betrekking tot de terugvordering van bedragen die u ons verschuldigd bent, en het beheer van betalingsincidenten;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van Pequeña Sudamérica (bv. om te reageren op verzoeken van de belastingdienst);

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van commerciële prospectie of studies ter verbetering van de kennis en diensten die Pequeña Sudamérica aan haar klanten kan aanbieden. Uw gegevens kunnen dus worden gebruikt, in overeenstemming met de vereiste autorisaties die u ons eventueel hebt gegeven:

 • Om u, afhankelijk van uw profiel, al dan niet gepersonaliseerde reclameberichten of -advertenties te sturen, per post of elektronisch, met inbegrip van mobiele meldingen, afhankelijk van uw profiel;
 • Om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online surfen en uw reacties op e-mails), zodat wij u beter kunnen leren kennen, de belangstelling van de aangeboden diensten en de berichten die wij u toesturen kunnen waarderen en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen voorstellen die zijn aangepast aan uw profiel; deze analyses zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de eventuele machtigingen die u ons hebt gegeven, met name in geval van het gebruik van cookies of andere traceerapparatuur;
 • Bij commerciële prospectie in verband met het opstellen van profielen en op basis van de toestemming van de betrokkene kan deze zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken, mits dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden;

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van technische handelingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de hierin beschreven doeleinden. Dit omvat:

 • Technische handelingen met betrekking tot adrescorrectie;
 • De toewijzing van een digitale identifier gekoppeld aan uw gegevens, zodat wij met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele applicaties, sociale media), inclusief het toesturen van gerichte advertenties;
 • Technische, organisatorische of cybersecurityoperaties met betrekking tot het opsporen van anomalieën en de veiligheid van uw gegevens en van onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt;

Waarom worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens kunnen om een of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • Omdat het noodzakelijk is om Pequeña Sudamérica’s diensten te verlenen;
 • Als onderdeel van een overeenkomst die u bent aangegaan, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van externe adverteerders;
 • In verband met de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van personen die bij Pequeña Sudamérica zijn geregistreerd, omdat dit noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantenbinding, het optimaal beheren van onze relatie met onze klanten, het beter kennen van hen en het promoten van onze producten en diensten aan hen of het bestrijden van fraude en het verdedigen van ons in het geval van een rechtszaak.

Welke gegevens verzamelen we

De gegevens die in het kader van Pequeña Sudamérica worden verwerkt, zijn afgeleid van deze gegevens:

 • Uw inschrijving: gegevens op het inschrijvingsformulier, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens, enz;
 • Het gebruik van de diensten van Pequeña Sudamérica, zoals uw aankopen, hetzij rechtstreeks bij Pequeña Sudamérica, hetzij via Pequeña Sudamérica: gegevens waarmee u geïdentificeerd en geauthentiseerd kunt worden (verbindingsprotocollen, IP-adres), gegevens met betrekking tot uw aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestelling en aankoop, uw surfgedrag op de site, datums en tijdstippen waarop u de site raadpleegt, gegevens over de locatie;
 • Mobiele sites en toepassingen die door derden aan Pequeña Sudamérica worden gepubliceerd: informatie met betrekking tot de navigatie of reclame die aan u wordt gericht;
 • Sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Instagram; er kan inderdaad gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen Pequeña Sudamérica en sociale media, bijvoorbeeld wanneer u verbonden bent met het sociale netwerk van Facebook op uw computer en u een pagina van de Pequeña Sudamérica site raadpleegt. Ook als u op de Instagram-knop op een pagina van de Pequeña Sudamérica site klikt, zal Instagram deze informatie verzamelen. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden wij u aan de verbinding met sociale media te verbreken voordat u de Pequeña Sudamérica website bezoekt;
 • Gegevens over u kunnen door derden aan ons worden doorgegeven, zoals uw post- of e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw profiel, die zullen worden opgenomen in onze databases. Deze derden hebben uw gegevens op een eerlijke manier verzameld en de vereiste toestemming verkregen alvorens deze aan Pequeña Sudamérica door te geven.
 • We kunnen gegevens hebben van open Data.

Met uitzondering van gegevens uit open gegevens, zijn de overige gegevens niet toegankelijk voor het publiek.

Gegevens kunnen rechtstreeks bij u of via het gebruik van de diensten van Pequeña Sudamérica of van andere entiteiten van de groep of eventueel van onze partners of derden worden verzameld.

De verzamelde gegevens zijn essentieel om Pequeña Sudamérica, hun dienstverleners en/of partners in staat te stellen de diensten van de via Pequeña Sudamérica aangeboden diensten aan te bieden, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en met u te interageren, om een gemakkelijker relatie met het Pequeña Sudamérica ecosysteem voor te stellen, of om u, ons of onze partners, inhoud toe te sturen die is aangepast aan uw profiel en uw belangen.

Wie zal toegang hebben tot uw gegevens?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en binnen de grenzen die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of sommige van de volgende ontvangers:

 • Personen die bevoegd zijn om te werken op de relevante afdelingen binnen Pequeña Sudamérica (bv. afdelingen die belast zijn met marketing, studies en analyses, consumentenpanels, klantenservice, geschillen, boekhoudkundige en fiscale zaken of beveiliging van IT- en informatiesystemen);
 • Aan betalings- en incassodienstverleners voor alle bedragen die u verschuldigd bent, de dienstverleners en onderaannemers van Pequeña Sudamérica (bijv. IT-dienstverleners, dienstverleners die werkzaam zijn in de reclamesector);
 • Adverteerders of partnermerken, maar in dit geval hebben zij geen directe of indirecte toegang tot uw gegevens en alleen gegevens met betrekking tot uw profiel zonder dat het mogelijk is u rechtstreeks te identificeren;
 • De administratieve of gerechtelijke autoriteiten, naargelang het geval, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

Beperking van de opslagtermijn van uw gegevens

De over u verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan bovenstaande doeleinden te voldoen, vermeerderd met de wettelijke verjaringstermijn.

Als hoofdregel geldt dus dat uw accountgegevens (registratie) worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Het kan vervolgens worden opgeslagen en verwerkt gedurende 3 jaar na uw laatste contact, zodat wij u commerciële verzoeken kunnen sturen.

De gegevens over u kunnen voor een langere periode worden opgeslagen in overeenstemming met specifieke wettelijke verplichtingen of met betrekking tot de geldende wettelijke verjaringstermijnen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen voor:

 • 6 jaar voor fiscale documenten;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
 • Gedurende de hele duur van de geschillen en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Ten slotte mogen, indien de betrokken personen hun rechten uitoefenen, gegevens betreffende identiteitsdocumenten gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen worden bewaard, d.w.z. voor een periode van maximaal drie jaar.

Hoe zijn uw gegevens veilig?

Pequeña Sudamérica houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervalst, beschadigd of geraadpleegd.

Pequeña Sudamérica kiest voor onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen, waaronder de beveiliging van de verwerking, te waarborgen. Onderaannemers en dienstverleners verplichten zich ertoe de vertrouwelijkheidsniveaus ten minste gelijk te houden aan die van Pequeña Sudamérica.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld en verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners in landen buiten de Europese Unie, of zelfs als onderdeel van IT-diensten of gegevensverwerking in verband met sociale media.

Om de doorgifte buiten de Europese Unie te beveiligen, ondertekenen onze onderaannemers met Pequeña Sudamérica, bijvoorbeeld, ofwel standaardclausules die door de Europese Commissie zijn gedefinieerd om de stromen te reguleren, ofwel bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, ofwel zijn ze onderworpen aan bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, of zijn ze gevestigd in een land met een wetgeving die voldoende bescherming biedt.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op informatie, toegang, rectificatie en verwijdering (tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract, of noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die u betreffen, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen voor het lot van uw gegevens na uw overlijden. Hierbij wordt gespecificeerd dat Pequeña Sudamérica, als onderdeel van het recht van toegang, betaling kan vragen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën van de gegevens die aan u worden verstrekt.

U heeft ook het recht om de beperking van een verwerking te verkrijgen en het recht op de overdraagbaarheid van de door u verstrekte gegevens, dat in bepaalde gevallen van toepassing zal zijn. Bovendien kunt u verzoeken om uw recht van verzet uit te oefenen op grond van uw specifieke situatie, de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inbegrip van het opstellen van profielen. In geval van de uitoefening van een dergelijk recht van bezwaar zal Pequeña Sudamérica de verwerking staken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking in verband met prospectie (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke prospectie), of uw toestemming intrekken voor elke vorm van verwerking in verband met de prospectie (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke prospectie).

Pequeña Sudamérica wenst u te informeren dat het niet verstrekken van informatie of het niet wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van rechten zullen worden bewaard voor controle doeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u eenvoudigweg naar Pequeña Sudamérica, Voskapelstraat 5/12, 1933 Sterrebeek, België:

 • Per e-mail: info@pequena-sudamerica.eu met vermelding van uw voor- en achternaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.

Cookiebeheer

Het gebruik van cookies bij een bezoek aan de site

Om de gebruikers van de Site in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die door de Site worden aangeboden [zoals – en indien de Site deze aanbiedt: aankoop van producten, raadpleging, registratie van de aangeboden diensten, enz….]. …., de optimalisatie van het gebruik en de personalisatie (met inbegrip van de personalisatie van aanbiedingen en advertenties) volgens de gebruiker, gebruikt de Site cookies. Zolang de Klant/Gebruiker van de Site niet beslist om cookies uit te schakelen, aanvaardt hij dat de Site ze mag gebruiken. Hij kan deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die hem worden aangeboden en hieronder worden teruggeroepen, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de Site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

Cookies – Definitie en nut van cookies

Wanneer de Klant/gebruiker de Site raadpleegt, kan informatie met betrekking tot de navigatie van zijn apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) op de Site worden opgeslagen in tekstbestanden, “Cookies” genaamd, die in zijn browser zijn geïnstalleerd. Cookies worden gebruikt om de browser van de klant/gebruiker te herkennen tijdens de geldigheidsperiode van de betreffende cookie.

Alleen de uitgever van de betreffende Cookie mag de informatie in de Cookie lezen of wijzigen.

Sommige cookies zijn vereist voor het gebruik van de Site, andere maken het mogelijk het gebruik van de site te optimaliseren en de weergegeven inhoud aan te passen. Cookies zijn dus mogelijk voor volgende redenen:

 • Het meten en analyseren van het gebruik van de Site, de secties en de Diensten, zodat de Site studies kan uitvoeren en de belangstelling en de ergonomie van de Site en de Diensten kan verbeteren;
 • Om de weergavevoorkeuren van de browser van de Klant te onthouden (gebruikte taal, scherminstellingen, gebruikte besturingssysteem, enz.) en om de presentatie van de Site tijdens de bezoeken aan te passen aan de weergave of het lezen van de hardware en software die in de terminal van de Klant zijn inbegrepen en die worden gebruikt voor de navigatie op de Site.
 • Om informatie op te slaan met betrekking tot, bijvoorbeeld, een formulier dat de Klant heeft ingevuld of een dienst (registratie, toegang tot zijn account) of informatie die de Klant heeft gekozen (geabonneerde diensten, inhoud van zijn mandje).
 • De Klant toegang te verlenen tot de gereserveerde en persoonlijke delen van de Site of de Diensten, zoals zijn persoonlijke account, door gebruik te maken van eerder meegedeelde identificatoren of persoonlijke gegevens die hem betreffen, waardoor hij, indien nodig, toegang kan krijgen tot gepersonaliseerde inhoud;
 • Om veiligheidsmaatregelen te implementeren;
 • Het aantal getoonde advertenties te limiteren;
 • Om de op de Site geplaatste reclame-inhoud aan te passen aan de belangen van de Klant en eventueel met een verbinding met een plaats (bv. lijst van de dichtstbijzijnde winkels);
 • Om de aanpassing en verzending aan de Klant van gepersonaliseerde advertenties die specifiek voor hem bestemd zijn door middel van elektronische prospectie of door het plaatsen op zijn terminal binnen de advertentieruimten die cookies bevatten die door de Site zijn uitgegeven. Dit gebeurt dankzij de persoonlijke gegevens die de Klant verstrekt, in het bijzonder bij de registratie van of de toegang tot een van de diensten en het gebruik ervan, waarmee de Site de door hem verstrekte cookies associeert.

Wanneer de Klant toegang krijgt tot een website van een derde partij die advertentieruimte bevat die een van de advertenties van de Site weergeeft, kan deze advertentie naar de Klant worden verzonden via de herkenning van een van de Cookies die eerder door de Site in de browser van de Klant zijn geplaatst. Deze cookies kunnen door technische dienstverleners van de Site worden ingesteld en gebruikt.

Cookies die door een derde partij op delen van de site worden geplaatst

De Site kan cookies bevatten die door derden (communicatiebureau, bedrijf voor publieksmeting, gerichte aanbieder van reclamediensten, etc.) zijn uitgegeven en die hen in staat stellen om gedurende de geldigheidsperiode van hun cookies te gebruiken:

 • Om navigatie-informatie te verzamelen met betrekking tot de browsers die de Site raadplegen;
 • Om de reclame-inhoud te bepalen die kan overeenkomen met de belangen van de Klant om gerichte reclame naar de Klant te sturen, in het licht van zijn surfgeschiedenis, verzameld door de derde partij.

De Klant kan op elk moment voorkomen dat informatie over hem / haar wordt verzameld via deze Cookies van derden door op de overeenkomstige links te klikken (zie het beheer en het gebruik van cookies door de Klant).

De uitgifte en het gebruik van cookies door deze bedrijven zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Cookies ingebed in toepassingen van derden op de site

De Site kan op de Site computerapplicaties van derden bevatten die de Klant in staat stellen om de inhoud van de Site met andere personen te delen of om de raadplegingen of meningen van de Klant over de inhoud van de Site aan die andere personen bekend te maken. Dit is met name het geval voor de knoppen “Delen”, “Vind ik leuk”, die afkomstig zijn van sociale media zoals Facebook, Instagram, etc.

Sociale media kunnen de Klant identificeren aan de hand van deze knop, ook al heeft hij deze niet gebruikt tijdens zijn raadpleging van de Site. Dit type applicatieknop kan het relevante sociale medium toelaten om de navigatie van de Klant op de Site te volgen, enkel en alleen omdat zijn of haar sociale medium account geactiveerd was op zijn of haar browser (open sessie) tijdens de betreffende navigatie.

De Site heeft geen controle over het proces dat door sociale media wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot de navigatie van de Klant op de Site en in verband met de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken.

De Site raadt u aan de voorwaarden voor het gebruik van de gegevens op deze sociale media te raadplegen om te weten te komen wat het doel van het gebruik is, in het bijzonder reclame, en de informatie die zij kunnen verzamelen via deze knoppen van de toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik van deze sociale media hem in staat stellen het gebruik van zijn gegevens door deze sociale media te controleren en te beperken, in het bijzonder door het opzetten van zijn gebruiksaccounts bij hen.

Het delen van het gebruik van de terminal van de klant met anderen

Indien de terminal van de Klant door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer dezelfde terminal over meerdere browsers beschikt, kan de Site niet zeker zijn dat de diensten en reclame bestemd voor de terminal overeenstemmen met het eigen gebruik van deze terminal door de Klant en niet dat van een andere gebruiker van deze terminal.

Het delen met anderen van het gebruik van de terminal van de Klant en het configureren van de browserinstellingen voor cookies zijn vrijelijk door de Klant te kiezen en te verantwoorden.

Het beheer en gebruik van cookies door de klant

Als de klant geen cookies wenst te ontvangen, kan hij of zij de instellingen van zijn of haar internetbrowser zo instellen dat het gebruik van cookies volledig wordt geblokkeerd. Sommige functies zijn dan uitgeschakeld, zoals online bestellen. Hij zal altijd de website kunnen raadplegen voor informatie over onze promoties en producten.

De Klant kan het gebruik van Cookies te allen tijde beheren en wijzigen in overeenstemming met de onderstaande opties.

De instellingen die de Klant zal maken, kunnen zijn surfgedrag op het internet en zijn voorwaarden voor toegang tot en gebruik van bepaalde diensten van de Site die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.

Zo kan de klant zijn cookies beheren:

 • Vanuit de navigatiesoftware, of
 • Interprofessionele platforms, of

Waarschuwing: het afmelden van de klant wordt overwogen op basis van een cookie. Indien hij dus alle cookies op zijn apparaat uitschakelt of van apparaat verandert, zal de Site niet meer weten dat de Klant voor deze optie heeft gekozen.

Beheer van de cookies van de klant vanuit zijn browsersoftware

De Klant kan zijn browsersoftware zodanig configureren dat cookies in zijn terminal worden opgeslagen of geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan.

Online beheer van de cookies van de klant vanaf interprofessionele platforms

De Klant kan ook verbinding maken met platforms, waarbij digitale reclame-professionals worden samengebracht die hen in staat stellen de bedrijven die zich op deze platforms hebben geregistreerd te leren kennen en die hun de mogelijkheid bieden om de cookies die zij gebruiken om de advertenties die in hun browser worden weergegeven aan te passen, te weigeren of te aanvaarden, afhankelijk van het feit of zij deze verzamelen.

Dit Europese platform is een gecentraliseerde interface die de Klant in staat stelt om zijn weigering of aanvaarding van de Cookies van deze of gene professional kenbaar te maken.

Deze procedure verhindert niet dat advertenties worden weergegeven op de websites die de Klant bezoekt. Het zal alleen technologieën blokkeren die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan zijn belangen.

Snelle verzending

Binnen 48 uur na uw bestelling

Uitmuntende service & kwaliteit

100% tevredenheidsgarantie

100% veilig bestellen

PayPal / MasterCard / Visa / Bancontact / iDEAL